Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje od 1991 roku chroni dzieci przed krzywdzeniem, pomaga dzieciom – ofiarom przemocy i wykorzystywania oraz wspiera rodziców i opiekunów w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.

Fundacja Dzieci Niczyje od 1991 roku chroni dzieci przed krzywdzeniem, pomaga dzieciom – ofiarom przemocy i wykorzystywania oraz wspiera rodziców i opiekunów w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich. W ciągu prawie 20 lat działalności udzieliła pomocy tysiącom dzieci, które stały się ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywania seksualnego czy zaniedbania.

fnd_t

Fundacja prowadzi 17 specjalistycznych projektów, dzięki czemu pomaga dzieciom w sposób kompleksowy. Przeprowadza także ogólnopolskie kampanie społeczne, w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem dzieci krzywdzonych, zaniedbanych i zagrożonych. W Warszawie działają dwie placówki pomocowo – dydaktyczne.

W celu uświadomienia negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowania pozytywnych metod wychowawczych w 2009 roku została przeprowadzona druga edycja kampanii „Dzieciństwo bez przemocy". Fundacja Dzieci Niczyje współpracowała przy tej kampanii z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii) i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii).

  • Każdego roku Fundacja Dzieci Niczyje udziela pomocy prawie 400 dzieciom – ofiarom krzywdzenia;
  • w placówkach Fundacji co roku odbywa się ponad 2000 spotkań terapeutyczno – diagnostycznych z dziećmi, ich rodzicami czy opiekunami;
  • rodzice małych dzieci co roku korzystają z ok. 600 konsultacji psychologicznych w ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start";
  • co roku Fundacja szkoli tysiące profesjonalistów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego.

W 2010 roku Fundacja Dzieci Niczyje będzie kontynuować realizację swoich programów pomocowych i profilaktycznych. Ponadto, przeprowadzi kolejne etapy kampanii społecznych: „Zły dotyk", „Dziecko w Sieci" oraz „Dziecko-świadek szczególnej troski".

Przekaż 1%, dowiedz się więcej http://www.1procent.net/